วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระครูศรีสงครามวิชัย (หลวงปู่บุญมี คนฺฑีธิโย) ผู้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสงคราม
พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร อคฺคปญฺโญ) ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสรีสงคราม

พระมหาประดิษฐ์ วิจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสงคราม

พระอธิการคำลน จนฺทสาโร (ครูบาเจ้า) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสงคราม
ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม


โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสงคราม ตั้งอยู่ที่วัดศรีสงคราม เลขที่ ๑๕๒
หมู่ที่ ๔ ถนน ร.พ.ช.สายท่าบ่อ – ขามเปี้ยน้อย ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๒๑๘ – ๗๗๐๑ , ๐๘๗ – ๒๓๐ – ๘๙๗๗

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสงคราม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๗ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. ๑ - ม.๓ ) โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควบคู่กับหลักสูตรของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำเนียบผู้บริหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔ พระครูศรีสงครามวิชัย ( หลวงปู่บุญมี คนฺฑีธิโย ) ได้รับแต่งตั้งจาก
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้จัดการโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ พระมหาเพชร สุวิชาโน เป็นครูใหญ่
( ปัจจุบัน พระบวรปริยัติกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม )

พ.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕๔๗ พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ เป็นครูใหญ่
( ปัจจุบัน พระครูสิริเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร )

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ เจ้าอธิการมณี สุตธมฺโม รักษาการแทนในตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน
(ปัจจุบัน พระครูสุตธรรมาภิรัต เจ้าคณะตำบลท่าบ่อสงคราม )

พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน พระมหาสมพร อคฺคปญฺโญ เป็นผู้จัดการ
( ปัจจุบัน พระครูสิริปัญญาวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม )

พ.ศ. ๒๕๔๗ พระมหานิคม จนฺทวํโส เป็นครูใหญ่
และลาออกในปีเดียวกันนี้ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท

พ.ศ. ๒๕๔๗- ปัจจุบัน พระมหาประดิษฐ์ วิจิตฺโต เป็นครูใหญ่ และเลื่อนเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. ๒๕๕๐- ปัจจุบัน พระคำลน จนฺทสาโร (พธ.บ.) เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นยาง”

สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า – ขาว”

คำขวัญโรงเรียน
“ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำธรรมะ ”

ปรัชญา
“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความรู้ คู่คุณธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น เผยแพร่ธรรมนำชุมชนธำรงพระพุทธศาสนา”

พันธกิจของโรงเรียน
1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรที่ขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
4. พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของโรงเรียน และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพเป็นจริง
7. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
9. สร้างขวัญและกำลังใจให้มีทัศนคติที่ดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสงคราม มีเป้าหมายของสถานศึกษา และครอบคลุมมาตรฐานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน ๓ ด้าน คือ

๑. ด้านผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑.๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑.๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๑.๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๑.๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

๒. ด้านครู
๒.๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง
๒.๒ ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. ด้านผู้บริหาร
๓.๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
๓.๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและระบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
๓.๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ผู้บริหารปัจจุบัน
ผู้จัดการโรงเรียน พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร อคฺคปญฺโญ)
วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๕ ประโยค สาขา ภาษาบาลี
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน พระมหาประดิษฐ์ วิจิตฺโต
วุฒิการศึกษาสูงสุด เปรียญธรรม ๓ ประโยค สาขา ภาษาบาลี
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พระคำลน จนฺทสาโร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน / โครงการดีเด่นของสถานศึกษา

- เกียรติคุณและความสำเร็จของโรงเรียน

๑. การจัดโครงการธรรมะสัญจร
๒. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
๓. เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๓
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

- เกียรติคุณและความสำเร็จของผู้บริหารโรงเรียน

๑. ผู้จัดการโรงเรียน พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร อคฺคปญฺโญ) เปรียญธรรม ๕ ประโยค
- ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
(๙ กันยายน ๒๕๔๕)

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
(๕ ธันวาคม ๒๕๔๙)

- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม
(๓๐ มกราคม ๒๕๕๐)

- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
( ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑)
- ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
(๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)

๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน พระมหาประดิษฐ์ วิจิตฺโต เปรียญธรรม ๓ ประโยค
( ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)

- เกียรติคุณและความสำเร็จของครูผู้สอนในโรงเรียน

๑. พระคำลน จนฺทสาโร การศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
เกียรตินิยมอันดับสอง ( ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑) ได้รับการแต่งตั้งเป็น

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ( ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑)

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสงคราม

- เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
- เจ้าอาวาสวัดดาราราม

๒. พระลือชัย ภทฺทมุนี ได้รับแต่งตั้งเป็น

- เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าบ่อสงคราม

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสงคราม

- เกียรติคุณและความสำเร็จของนักเรียนในโรงเรียน
๑. การเขียนเรียงความ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ที่วัดพระธาตุพนม พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (โรงเรียนเครือข่าย สามผง บ้านข่า ท่าบ่อ)
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
- การตอบปัญหาทางสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒
- การร้อยมาลัย (มาลัยสองชาย) ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- การประกวดวาดภาพ (สีโปสเตอร์) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
- การประกวดวาดภาพ (สีโปสเตอร์) รางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับ ๑
- การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย
๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือไทย ช่วงชั้นที่ ๓ ประเภทเหรียญทอง ลำดับที่ ๘
ที่วัดพระธาตุพนม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๓ ประเภทเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑
ที่วัดพระธาตุพนม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระทู้ธรรม ช่วงชั้นที่ ๓ ประเภทเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑
ที่วัดพระธาตุพนม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑